Ber departementet følge opp innsynssak med Skattedirektoratet

The request was refused by Ministry of Finance.

Kjære Finansdepartementet,

Den 9 mai. ba jeg Skattedirektoratet om innsyn i sine forberedelser til GDPR. De avslo kravet, men innrømmet å sitte på en del dokumenter om dette. Den 25. mai påklaget jeg derfor saken:

https://www.mimesbronn.no/request/skatte...

Det ser ut som Skattedirektoratet ignorerer klagen min.

Jeg ber derfor dere som overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ og be Skattedirektoratet forberede oversende saken for klagebehandling og om å sikre korrekt og betimelig saksgang.

Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

IFA-senteret, Ministry of Finance

1 Attachment

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

show quoted sections

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ber departementet følge opp innsynssak med Skattedirektoratet».

Slik jeg forstår det har dere ikke fått oversendt de dokumentene som direktoratet har unntatt i samband med klagesaken, derfor har dere heller ikke det grunnlage som kreves for å saksbehandle klagen. Stemmer det? Isåfall anmoder jeg dere om å be direktoratet oversende dere dokumentene snarest.

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ber_de...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Winnje, Gerd Helene, Ministry of Finance

1 Attachment

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

show quoted sections

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig